Wednesday, October 17, 2012

chula quy tắc


Đối với tất cả các công nhân chula;
chula như tất cả các công ty Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong năm 2012. chúng tôi thực sự muốn khuyến khích tất cả mọi người để làm cho tốt nhất của họ để tăng doanh số bán hàng, sản xuất và môi trường tốt đẹp giữa tất cả các đồng nghiệp

Doanh số bán hàng và năng suất trong 2 năm qua đang đi xuống và ngược lại tiền lương và các chi phí chung đã tăng lên trong một tỷ lệ lớn

mỗi cơ thể trong công ty nên suy nghĩ để cho tốt nhất của họ trong những tháng tiếp theo và tôn trọng với các quy tắc chula và thái độ chăm chỉ
Tôi sẽ đặc biệt đúng với thái độ lười biếng, thiếu đồng hành, và thiếu tôn trọng với khách hàng, quản lý và nghiên cứu sinh

chula nên các cửa hàng tốt nhất tại Hà Nội và đồng thời là nơi tốt nhất cho công việc và đó là nhiệm vụ của mỗi công nhân chula để có được nó

trung thực, học bổng, đoàn kết, đúng giờ, chăm chỉ, trật tự, sạch sẽ, rộng lượng, thông tin liên lạc, Thánh Linh của công lý, iniciate, Hoàn thành, hạnh phúc là những giá trị để xây dựng một môi trường tốt.

chula có thể được linh hoạt như tre, nhưng là tre sẽ rất khó khăn và thẳng

diego
Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2012


For all chula workers; 
chula as all vietnamese companies are facing many problems in the last year 2012. we really want to encourage everyone to make their best in order to increase the sales, the production and the nice environment between all the collegues 

The sales and the productivity in the last 2 years are going down and in the contrary the salaries and the general expenses have increased in a big proportion 

every body in the company should think to give their best in the next months and be respectful with chula rules and the hardwork attitude
I will be specially strict with lazy attitude, lack of companionship, and disrespect with customers , managers and fellows

chula should be the best shop in Hanoi and at the same time the best place in  for work and it is the mission of every chula worker to get it

honesty,fellowship, solidarity, punctuality, hardwork, order, clean, communication, generosity, justice, iniciate, Spirit of Accomplishment, happiness are the values to build a good environment.

chula could be flexible as the bamboo, but as the bamboo will be very hard and straight

diego
hanoi 17 october 2012

No comments:

Post a Comment